Martin Buber (8. 2. 1878 - 13. 6. 1965)

Židovský filosof a myslitel.


 
Buber se narodil roku 1878 v židovské rodině ve Vídni. Manželství jeho rodičů se rozpadlo a Buber strávil podstatnou část svého dětství ve Lvově u svého dědečka, který byl uznávaným učencem v oblasti židovské tradice a literatury. Buber studovalve Vídni, Lipsku, Berlíně, Curychu a záhy se připojil k sionistickému hnutí. Podnět k tomu byl spíše náboženský a kulturní než politický. Vydával uznávaný židovský časopis a v letech 1924-1933 přednášel na univerzitě ve Frankfurtu nad Mohanem židovskou náboženskou filosofii.

V prvních letech Hitlerovy vlády zůstával v Německu, spolu s Franzem Rosenzweigem působil ve Svobodném židovském domě vzdělávání a pracoval na významném novém překladě Starého zákona do němčiny. V roce 1938 musel emigrovat a od té doby působil - mimo četné cesty - jako profesor na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Důrazně usiloval o dorozumění Izraelců a Araby, po válce také o obnovení dialogu s německými mysliteli a institucemi. Zemřel v roce 1965.

Martin Buber (Dílo)

Nejširší veřejnosti se Buber nejprve představil jako vydavatel a interpret chasidských spisů. Po pět let se nořil do dochovaných textů chasidů, kteří silně ovlivnili Buberovo myšlení, a v té době upustil od vší vnější činnosti. Buberovy filosofické spisy svědčí o jeho zakořenění v této religiozitě, jakož i o intenzivním vnitřním dialogu s křesťanským myšlenkovým světem, ať už z něho čerpá, nebo ho rozvíjí.

Prvním znakem této skutečnosti je to, že ve věcném rejstříku sborníku Das dialogische Prinzip (1973), který shrnuje čtyři relativně krátké Buberovy spisy, se jméno Søren Kierkegaard uvádí přibližně stejně často, jako všechna ostatní jména dohromady. Ještě patrnější je to, když vidíme, že první dva spisy tohoto svazku mají titul Ich und Du (1923) a Zwiesprache (1930). Buber píše: "Jedním základním slovem je slovní dvojice Já-Ty, druhým Já-Ono."

H. J. Störig (překlad K. Šprunk, P. Rezek, M. Petříček)


 
Störig, Hans Joachim: Malé dějiny filosofie, Vyšehrad, Praha 1999

Jedna z nejpopulárnějších knih svého druhu na českém knižním trhu za posledních deset let. Dočkala se již šesti vydání, celkový náklad prodaných výtisků se blíží 100 tisícům kusů. Stala se nepostradatelnou příručkou pro studenty středních a vysokých škol. Kniha podává velice přehledný a na svůj rozsah podrobný popis dějin filosofie od počátků filosofického myšlení v Indii přes antiku, středověkou filosofii až k dnešní době. K českému vydání knihy je zpracována původní bibliografie českých překladů citovaných děl rozšířená a literaturu související s pojednávanou tématikou.

Vázané, rok vydání 1999, 559 stran (ISBN 80-7113-236-5)