René Descartes (31. 3. 1596 - 11. 2. 1650), latinsky Renatius Cartesius

Francouzský matematik, vědec a filosof.


 
Descartes se narodil v roce 1596 v La Haye (Touraine). Studoval přírodní vědy, filosofii a jazyky na jezuitské koleji v La Fleche (1604-1612). V roce 1617 vstoupil do vojenské služby. V letech 1619-1621 se účastnil třicetileté války (mj. bitvy na Bílé hoře) a souběžně intenzivně studoval filosofii. Od roku 1629 žil v Holandsku, odkud v roce 1649, krátce před smrtí, odjel do Stockholmu na pozvání švédské královny. Descartes je tvůrcem novověké koncepce subjektu a zakladatelem novověkého racionalismu a vědeckého objektivismu. Jeho snahou je nalezení nezpochybnitelného základu poznání. Aby jej dosáhl, vystavuje všechno mínění a smyslové poznání skepsi, která metodicky vede k poslednímu jevu, o němž již nelze pochybovat. Pochybovat ovšem znamená myslet, a tak je podle Descarta základem poznání myšlení, respektive rozum - cogito ergo sum, myslím tedy jsem. Nezpochybnitelné jsou především tzv. vrozené ideje: idea Boha a matematické zásady, které vyplývají samy ze sebe. Oproti dosavadní tradici je tak člověk podle Descarta bytostí, která si je vědoma sebe sama. Lidské já je na ničem nezávislý, svéprávný a svémocný subjekt. Vše ostatní je vůči subjektu objektem, tj. něčím, co si před sebe subjekt "klade", co je "o sobě jsoucí". Svět se podle Descarta skládá ze dvou substancí - dualismus. Rozprostraněnou, tj. hmotnou sunstanci (substantia extensa), a nerozprostraněnou, tj. duchovní substanci (substantia cogitans), spojuje pouze Bůh - jinak jsou na sobě nezávislé. Královnou věd je podle Descarta filosofie a "nejvědečtější" vědou je matematika (geometrie), ve které zavádí pojem funkce a proměnné veličiny a soustavu pravoúhlých (kartézských) souřadnic. Na matematické vztahy jde ostatně podle Descarta převést celá příroda.

Descartes zemřel v roce 1650 ve Stockholmu.

René Descartes (Dílo)

Rozprava o metodě, Úvahy o metafyzice, První filosofie.

H. J. Störig (překlad K. Šprunk, P. Rezek, M. Petříček)


 
Störig, Hans Joachim: Malé dějiny filosofie, Vyšehrad, Praha 1999

Jedna z nejpopulárnějších knih svého druhu na českém knižním trhu za posledních deset let. Dočkala se již šesti vydání, celkový náklad prodaných výtisků se blíží 100 tisícům kusů. Stala se nepostradatelnou příručkou pro studenty středních a vysokých škol. Kniha podává velice přehledný a na svůj rozsah podrobný popis dějin filosofie od počátků filosofického myšlení v Indii přes antiku, středověkou filosofii až k dnešní době. K českému vydání knihy je zpracována původní bibliografie českých překladů citovaných děl rozšířená a literaturu související s pojednávanou tématikou.

Vázané, rok vydání 1999, 559 stran (ISBN 80-7113-236-5)