David Hume (7. 5. 1711 - 25. 8. 1776)

Skotský filosof, historik, ekonom a esejista.


 
Hume se narodil v roce 1711 v Edinburghu. Vystudoval práva. V letech 1734-1737 podnikl studijní cestu po Evropě. Posléze pracoval jako knihovník na univerzitě v Edinburghu (1752-1761) - v tomto období se věnoval především historii (Dějiny Anglie). Při svém pobytu v Paříži (1763-1766), jako sekretář vyslance, se stýkal s francouzskými osvícenci (např. s J. J. Rousseauem). Hume se kriticky vyrovnává s filosofií Lockovou a Berkleyovou a završuje novověký britský empirismus. Souhlasí sice s Lockem, že východiskem lidského poznání je smyslová zkušenost, ale upřesňuje, že tato smyslová zkušenost lidem poskytuje pouze jednoduché dojmy (impressions), z nichž pomocí své představivosti (imagination) člověk vytváří komplexní představy (ideas). Rozumová činnost pak spočívá ve sdružování těchto představ a ve vyhledávání souvislostí mezi nimi, a to:
  1. podle principu podobnosti a odlišnosti,
  2. podle principu prostorové a časové soumeznosti (sousednosti),
  3. podle principu kauzálního spojení.

Jestliže podle Berkeleyho existují pouze mysl (duchovní substance) a její představy, Hume tvrdí, že žádná duchovní substance není a že existují jen samotné představy. Z toho ovšem plyne, že věda musí rezignovat na poznání skutečnosti samé a podstat věcí a pracovat jen s poznatky, které přímo vycházejí z empirie. Hume je proto pokládán za klasického představitele novověkého skepticismu a agnosticismu. Empirie je podle Huma ovšem i základem etiky. Původem lidského jednání jsou afekty a vášně. O jeho mravní hodnotě nerozhoduje rozum, nýbrž to, zda člověk jedná v rámci své přirozené touhy po blaženosti - aniž by tím však omezoval zájmy a tužby druhého.

Hume zemřel v roce 1776 v Edinburghu.

David Hume (Dílo)

Např. Dějiny Anglie, Zkoumání lidského rozumu, Přirozené dějiny náboženství, Zkoumání o zásadách mravnosti.

H. J. Störig (překlad K. Šprunk, P. Rezek, M. Petříček)


 
Störig, Hans Joachim: Malé dějiny filosofie, Vyšehrad, Praha 1999

Jedna z nejpopulárnějších knih svého druhu na českém knižním trhu za posledních deset let. Dočkala se již šesti vydání, celkový náklad prodaných výtisků se blíží 100 tisícům kusů. Stala se nepostradatelnou příručkou pro studenty středních a vysokých škol. Kniha podává velice přehledný a na svůj rozsah podrobný popis dějin filosofie od počátků filosofického myšlení v Indii přes antiku, středověkou filosofii až k dnešní době. K českému vydání knihy je zpracována původní bibliografie českých překladů citovaných děl rozšířená a literaturu související s pojednávanou tématikou.

Vázané, rok vydání 1999, 559 stran (ISBN 80-7113-236-5)