Edmund Husserl (8. 4. 1859 - 27. 4. 1938)

Německý filosof.


 
Husserl se narodil v prostějovské židovské obci. Studoval astronomii na univerzitě v Lipsku (1876-1878) a matematiku v Berlíně (1878-1881) a ve Vídni (1881-1882). Později byl žákem F. Brentana (1884-1886) a C. Stumpfa (1886-1887). Byl soukromým docentem v Halle (1887-1901) a profesorem na univerzitě v Göttingenu (1901-1916). Od roku 1916 až do své emeritace v roce 1928 učil na univerzitě ve Freiburgu. Seznámil se mj. s M. Schelerem, W. Diltheyem, H. Rickertem, K. Jaspersem, R. Carnapem, M. Heideggerem či E. Finkem.

Svou první filosofickou práci věnoval Husserl svému učiteli Franzi Brentanovi. Jmenuje se Philosophie der Arithmetik (1891) a ukazuje se v ní základní rys jeho myšlení - snaha o radikálně přísné založení vědeckého a filosofického poznání, vybudované na filosoficky a psychologicky jasných základech. V letech 1900 a 1901 vyšly dva svazky práce Logische Untersuchungen, která uvedla Husserla do světového filosofického povědomí. Husserl v ní vystupuje proti psychologismu a správně hájí transcendentální logiku. Po filosofii žádá, aby byla přesnou vědou a k tomu je třeba, aby byly dány základní pojmy, která má dodávat fenomenologie.

Základním dílem fenomenologické školy jsou Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie z roku 1913. Ve stejném roce začal Husserl vydávat také Jahrbuch für Philosophie und phänomenologische Forschung. Roku 1929 následoval spis Formale und transzendentale Logik: Versuch einer Kritik der logischen Vernunft, výsledek dlouhých let odmlčení v publikaci.

Husserl zemřel ve Freiburgu. Po jeho smrti se ukázalo, že vydané spisy tvoří pouze menší část celé Husserlovy myslitelské práce. Od roku 1950 vychází péčí Husserlova archívu v belgickém městě Lovani (vlámsky Leuven) sebrané vydání jeho děl, nazývané Husserliana. Rodný dům Edmunda Husserla byl zbořen počátkem roku 1959.

Edmund Husserl (Dílo)

Husserlova metoda získala brzy mnoho stoupenců, protože poukazovala na nesprávnost empirismu, který se ztrácel ve faktech. Dále tato metoda vyhovovala časové tendenci po samostatných metodách a předmětech, vedla k přesné logické formulaci a nespokojovala se s pouhým hromaděním materiálů. Podobně jako téměř všechny důležité filosofické knihy našeho století jsou však i Husserlova díla čtenářsky nesnadno přístupná.

H. J. Störig (překlad K. Šprunk, P. Rezek, M. Petříček)


 
Störig, Hans Joachim: Malé dějiny filosofie, Vyšehrad, Praha 1999

Jedna z nejpopulárnějších knih svého druhu na českém knižním trhu za posledních deset let. Dočkala se již šesti vydání, celkový náklad prodaných výtisků se blíží 100 tisícům kusů. Stala se nepostradatelnou příručkou pro studenty středních a vysokých škol. Kniha podává velice přehledný a na svůj rozsah podrobný popis dějin filosofie od počátků filosofického myšlení v Indii přes antiku, středověkou filosofii až k dnešní době. K českému vydání knihy je zpracována původní bibliografie českých překladů citovaných děl rozšířená a literaturu související s pojednávanou tématikou.

Vázané, rok vydání 1999, 559 stran (ISBN 80-7113-236-5)