Jean-Jacques Rousseau (28. 6. 1712 - 2. 7. 1778)

Francouzský filosof, spisovatel a politický teoretik.


 
Rousseau se narodil v roce 1712 v Ženevě. Ve filosofii dualista a senzualista. V sociologii ostrý kritik feudálních vztahů a despocie, obhájce rovnosti lidí bez ohledu na původ a občanské svobody, které odvozoval z přirozeného práva. Stoupenec teorie společenské smlouvy; zdůvodňoval společnost založenou na úmluvě, která vyjadřuje obecný zájem a vůli; individua jsou podřízena zákonu, který si dala sama a který jejich práva zajišťuje (O původu nerovnosti mezi lidmi, O společenské smlouvě). - Rousseau měří stav společnosti "přírodním stavem", v němž se ještě mohla realizovat lidská touha po svobodě a rovnosti, a ukazuje, že nerovnost je důsledek soukromého vlastnictví a jiných antagonismů (vládce - ovládaný, despota - otrok), které jsou výrazem stále silnějšího nadřazování zvláště zájmů nad zájem obecný. Rousseau chtěl nalézt cesty k překonání odlidšťujících tendencí. Silný vliv měl na I. Kanta. Cílem Rousseauova pedagogického systému, vybudovaného na teorii přirozené výchovy, je příprava aktivních, pracovitých občanů. Východiskem rozumové výchovy je rozvoj smyslů (Emil čili o výchově. - V Rousseauově umělecké tvorbě je zdůrazněna čistota citu a lidská subjektivita (autobiografie Vyznání, román Nová Heloisa). - Rousseauovy myšlenky výrazně ovlivnily politiku jakobínů, romantickou kulturní kritiku i dějiny pedagogiky.

Rousseau zemřel v roce 1778 v Ermenonville.

Jean-Jacques Rousseau (Dílo)

H. J. Störig (překlad K. Šprunk, P. Rezek, M. Petříček)


 
Störig, Hans Joachim: Malé dějiny filosofie, Vyšehrad, Praha 1999

Jedna z nejpopulárnějších knih svého druhu na českém knižním trhu za posledních deset let. Dočkala se již šesti vydání, celkový náklad prodaných výtisků se blíží 100 tisícům kusů. Stala se nepostradatelnou příručkou pro studenty středních a vysokých škol. Kniha podává velice přehledný a na svůj rozsah podrobný popis dějin filosofie od počátků filosofického myšlení v Indii přes antiku, středověkou filosofii až k dnešní době. K českému vydání knihy je zpracována původní bibliografie českých překladů citovaných děl rozšířená a literaturu související s pojednávanou tématikou.

Vázané, rok vydání 1999, 559 stran (ISBN 80-7113-236-5)