Arthur Schopenhauer (22. 2. 1788 - 21. 9. 1860)

Německý filosof.


 
Schopenhauer se narodil roku 1788 v polském Gdaňsku (německy Danzig) jako syn velkoobchodníka. V roce 1793 přesídlil jeho otec do Hamburku. V letech 1797-1799 žil mladý Schopenhauer u otcova přítele v Le Havru. Zde se dokonale naučil francouzsky a na přechodnou dobu témeř zapomněl svou mateřštinu. Také později brali s sebou rodiče chlapce na své dlouhé cesty Belgií, Francií, Švýcarskem a Německem. V pozdějších Schopenhauerových dílech cítíme ohlas mohutných přírodních dojmů, které při tom prožíval.

Za svého šestiměsíčního pobytu v Anglii se důkladně obeznámil s anglickým jazykem a literaturou. Až do konce života čítal každodenně Times. Jako šestnáctiletý vstoupil na přání svého otce do uční u hamburského obchodníka, ovšem v rozporu se svými bytostnými sklony, které již tehdy směřovaly k vědecké práci. Po následné otcově smrti rodina přesídlila do Výmaru, kde si Schopenhauer osvojil znalost klasických jazyků.

Dva roky studoval Schopenhauer v Göttingenu, pak stejně dlouho v Berlíně. Dochované záznamy z přednášek ukazují, že kromě filosofických a filologických oborů se zajímal též o chemii, fyziku, botaniku, anatomii, fyziologii, geografii a astronomii. Roku 1813 promoval prací Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden Grunde. Odešel z Výmaru a žil nejprve čtyři léta v Drážďanech. Zde vzniklo pojednání Über das Sehn und die Farben (1816) a pak i jeho hlavní dílo Die Welt als Wille und Vorstellung (1819).

Schopenhauer se ucházel o profesuru. Roku 1829 se habilitoval v Berlíně, ale již po prvním semestru se stáhl do ústraní. Když v roce 1831 vypukla v Berlíně cholera, které kromě jiných podlehl i Hegel, dal se Schopenhauer na útěk a zastavil se až ve Frankfurtu nad Mohanem. Zde se usadil až do své smrti. Roku 1860 náhle podlehl srdeční mrtvici. Celý svůj majetek odkázal dobročinným organizacím. Na černé mramorové deske na Schopenhauerově hrobě je pouze jeho jméno.

Arthur Schopenhauer (Dílo)

Po dvě desetiletí zůstalo hlavní Schopenhauerovo dílo zcela nepovšimnuto. Okolo roku 1850 se konečně prolomila hradba mlčení kolem jeho díla. Kniha podle Schopenhauera obsahuje jen jedinou myšlenku, kterou přesně vystihuje už titul knihy. Je vůle svobodná? Svobodná je světová vůle jako celek, neboť kromě ní tu není nic, co by ji omezovalo. Vůle jednotlivce je však nesvobodná, neboť je vždy určována nadřazenou vůlí celku.

H. J. Störig (překlad K. Šprunk, P. Rezek, M. Petříček)


 
Störig, Hans Joachim: Malé dějiny filosofie, Vyšehrad, Praha 1999

Jedna z nejpopulárnějších knih svého druhu na českém knižním trhu za posledních deset let. Dočkala se již šesti vydání, celkový náklad prodaných výtisků se blíží 100 tisícům kusů. Stala se nepostradatelnou příručkou pro studenty středních a vysokých škol. Kniha podává velice přehledný a na svůj rozsah podrobný popis dějin filosofie od počátků filosofického myšlení v Indii přes antiku, středověkou filosofii až k dnešní době. K českému vydání knihy je zpracována původní bibliografie českých překladů citovaných děl rozšířená a literaturu související s pojednávanou tématikou.

Vázané, rok vydání 1999, 559 stran (ISBN 80-7113-236-5)