Gianni Vattimo (4. 1. 1936)

Italský filosof.


 
Vattimo se narodil v roce 1936 v Turíně. V letech 1954-1959 studoval filosofii a literární vědu na univerzitě v Turíně. V roce 1961 vyšla jeho dizertace Il concetto di fare in Aristotele. O dva roky později se habilitoval prací Essere, storia e linguaggio in Heidegger. Po dvouročním studijním pobytu (1963-1964) na univerzitě v Heidelbergu, kde studoval u Hanse-Georga Gadamera a Karla Löwitha, byl Vattimo od roku 1964 do roku 1982 profesorem estetiky na univerzitě v Turíně. V letech 1972-1973 byl hostujícím profesorem na State University New York, v roce 1981 v Yale a v roce 1982 na New York University. Od roku 1982 je Vattimo řádným profesorem teoretické filosofie na univerzitě v Turíně, kde vede Dipartimento di ermeneutica filosofica e techniche dell interpretazione. Je vydavatelem časopisu Rivista di Estetica a spoluvydavatelem Res.

Gianni Vattimo (Dílo)

Veden pojmem diference osvětluje Vattimo především Nietzschem a Heideggerem iniciovanou transformaci tradovaného metafyzického identitního myšlení v mnohosti jejích projevů - Le avventure della differenza (1980). "Dobrodružství diference" znamenají v případě Nietzscheho, že se myšlení mísilo do proměnlivé hry jevů. V této hře se vyjadřuje bezdůvodnost myšlení. Jazyky, které vytváří člověk ve věku techniky, se sice řídí pravidly, avšak vznikají koneckonců ze svobodného, případně bezdůvodného dění.

Proti pokusu dialekticky smířit diferenci a identitu klade Vattimo v návaznosti na Gadamera "hermeneutický rozum", tj. nekonečné interpretace v dějinném dialogu. Proti Derridovu myšlení diference ve smyslu "původní struktury" vyzvedá Vattimo, v návaznosti na Heideggera, zpřítomňující charakter bytí. V protikladu k Heideggerovi spatřuje Vattimo v Nietzscheho "vůli k moci" uměleckou sílu "destrukturující" platonské hierarchie, sílu, která se blíží oné "propastné" diferenci, na niž se pokouší pomyslet Heideggerovo myšlení. Vattimo přitom zdůrazňuje, že právě v technickém světě zdánlivé zapomenutí diference ohlašuje zrušení metafyzického subjektu a jeho "násilnických" kategorií, které spočívají v upřednostnění "zpřítomnění". Heideggerovo "pomýšlení" odnímá přítomnosti její stabilitu.

R. Capurro (překlad J. Velek)


 
Nida-Rümelin, Julian: Slovník současných filosofů, Garamond, Praha 2001

Obsahuje 131 hesel pojednávajících o významných evropských a amerických filosofech a filosofkách a sahá od prvních desetiletí 20. století až do bezprostřední současnosti. Jednotlivé stati jsou dílem odborníků, obsahují vždy krátkou biografii, přehledný a celistvý výklad filosofického díla a jeho recepce, bibliografii a nejdůležitější spisy sekundární literatury.

Vázané, rok vydání 2002, 536 stran (ISBN 80-86379-29-1)